Udvalgte referencer


I Næstved Kommune har vi over en længere årrække arbejdet med en lang række opgaver indenfor effektivisering, sparring og ledelsesudvikling, strategi- og organisationsudvikling, analyser på folkeskole- og dagtilbudsområdet samt ejendomsanalyse.

Vi gennemfører bl.a. projektet skoleledelse i praksis (SLIP), som er et ledelsesudviklingsprojekt, som giver både skoleledelse og talenter nye ledelsesmæssige redskaber til at udvikle elevernes læring. Herudover har vi på ejendomsområdet gennemført analyse af fremtidens organisering, databaseret tilgang og optimering af arealanvendelsen, hvor vi har anvist veje til effektivisering og professionalisering af ejendomsområdet. Endelig har vi på skole- og dagtilbudsområdet bl.a. arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling, struktur og organisering, projektledelse af udviklingsprojekter mv.


I Egedal Kommune har vi arbejdet med udvikling af skoleområdet samt med ejendomsoptimering (Facility Management).

Vi har eksempelvis gennemført en skoleanalyse, som skal ses i lyset af stigende forventninger i samfundet til kvaliteten af undervisningen og elevernes almene dannelse i grundskolen. Analysen fokuserer på, hvordan en ændret skolestruktur kan skabe bæredygtige rammer for skolernes udvikling.

Herudover har vi gennemført en proces for og analyse af den multifunktionelle anvendelse af kommunale kvadratmeter med fokus på skole- og dagtilbudsområdet. Analysen fokuserer på sammenhængen mellem læringsfællesskaber og multifunktionelle kvadratmeter med fokus på en optimeret brug af de fysiske rammer, så bæredygtige læringsmiljøer understøttes og bygningsdriften effektiveres. Analysen indeholder emner som fx fysiske læringsmiljøer, mulig sammentænkning af skole, SFO’er og klubber mv. samt større anvendelse af eksisterende lokaler.Vi har gennemført en analyse af skolestrukturen i Fredericia Kommune. Strukturanalysen indeholder dels en analyse og beskrivelse af skolestrukturen i et økonomisk og pædagogisk perspektiv, dels konkrete bud på en hensigtsmæssig struktur.


For UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har vi gennemført en lang række analyser og effektiviseringsopgaver, ligesom vi har arbejdet med strategi- og organisationsudvikling.

Vi har gennemført analyse af pædagogisk-administrative opgaver i grunduddannelsesområderne. Analysen er gennemført med henblik på dels at vurdere hvor der kan effektiviseres, dels hvor fælles standarder i de pædagogisk administrative procedurer kan medføre øget kvalitet i opgaveløsningen. En anden udvalgt reference er en analyse af grunduddannelsernes ledelsessystem. Målet med analysen var at styrke effektiviteten i ledelsesressourcerne og styrke ledelseskraften i et fremtidigt nyt ledelsessystem for grunduddannelserne. Analysen anviser veje til, hvordan grunduddannelsernes ledelsessystem kan bidrage til organisationens effektiviseringsmål.


I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi arbejdet med Facility Management.

Vores analysearbejde anviser muligheder for at optimere den kommunale bygningsmasse og administrationen af samme, for derigennem at frigøre ressourcer der efterfølgende kan disponeres over, herunder anvendes til kommunens kerneopgaver.

Analysen koncentrerer sig optimering af ejendomskapaciteten gennem udarbejdelse af rokadespor, estimering af økonomisk potentiale ved frigørelse af ressourcer på ejendomsområdet, forslag til ny Facility-organisering samt anbefaling til implementeringsproces.


For Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner har vi gennemført en tværgående analyse af UU-centre i Nordsjælland.

Analysen belyser for alle involverede kommuner, hvorledes organiseringen af UU bedst muligt kan understøtte fremtidens behov for vejledning, samt uddannelsespolitiske målsætninger både nationalt og kommunalt.

De mulige organiseringer er beskrevet via fire scenarier, som alle er kendetegnet ved en bedre opgaveløsningsamt frigørelse af midler og ressourcer til kerneopgaven: UU-centrene i netværksorganisering, samling af UU-centrene i ét center, integration af uddannelsesvejledningen i kommunens ungeindsats hhv. Forberedende Grunduddannelse (FGU) som omdrejningspunkt. 

Services


Analyser, evalueringer og rådgivning

Cleantech

Folkeskoleanalyse

Lean og effektivisering

Privat sektor

Effektivisering

Skolereform

Ejendomsoptimering

Udbud

Rapporter


Kunder

Aarhus Kommune
A.P. Møller Fonden
Ballerup Kommune
Beskæftigelsesministeriet
Bogø Kostskole
Børne- og Socialministeriet
Danmarks Statistik
Dansk Energi
Dansk Metal
DI
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Faxe Kommune
Fonden Unges
Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Hasle Skole
Hillerød Kommune
HMN Naturgas
Holbæk Kommune
Holmegaardshuset
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
IDA
Johannes Hages Hus
Kalundborg Kommune
Kompetencesekretariatet
Københavns Lufthavne
Københavns Universitet
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lille Næstved Skole
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Middelfart Spildevand
Moderniseringsstyrelsen (tidl. Personalestyrelsen)
Natur-, Miljø- og Fødevareministeriet
Novavi
Næstved Kommune
Prosa
Randers Kommune
Rebild Kommune
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Rudersdal Kommune
SFI
Socialpædagogerne
Skanderborg Kommune
Slagelse Kommune
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesregion Syd samt Sjælland)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Søndervangskolen
Tovshøjskolen
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
UC Syd (tidl. Kolding Pædagogseminarium)
Udenrigsministeriet
Undervisningsministeriet
UU Hillerød
UU Nordsjælland
Vallensbæk Kommune
Visit Aarhus
Økonomi- og Indenrigsministeriet